اشعار و نثرها

نویسندگان و شاعرانی که جاودانه اند

تو بمان و دگران (شهریار)

از تو بگذاشتم و بگداشتمت با دگران                              رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران

ما گدشتیم و گدشت آنچه تو با ما کردی                         تو بمان و دگران وای با حال دگران

رفته چون مه با محاقم که نشانم ندهند                         هر چه آفاق بجویند کران تا به کران

میروم تا که به صاحبنظری باز رسم                               محرم ما نبود دیده کوته نظران

دل چو اینه اهل صفا می شکنند                                   که ز خود بیخبرند این ز خدا بیخبران

دل من دار که  در زلف شکن در شکنت                          یادگاریست ز سر حلقه شوریده سران

گل این باغ به جز حسرت و داغم نفزود                          لاله رویا ، تو ببخشای به خونین جگران

ره بیدادگران بخت من اموخت ترا                                  ور نه دانم تو کجا و ره بیدادگران

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن                            کین بود عاقبت کار جهان گذران

شهریارا غم آوارگی و در به دری                                   شورها در دلم انگیخت چون نوسفران

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۴ساعت 10:11  توسط سجاد موسوی  |